Att arrangera aktiviteter på annans mark

Projektet går ut på att ta fram en modell där man, i samverkan mellan markägare, myndigheter och föreningar, ska kunna genomföra aktiviteter på annans mark på ett sätt som inte skadar djur och natur eller stör pågående markanvändning.

Om projektet

Projektets syfte var att skapa en samverkan mellan berörda aktörer för att främja arrangemang i naturen på annans mark. Arrangemangen ska ske på ett sådant sätt som leder till minsta möjliga inverkan på mark, flora och fauna samt brukande. Projektet skulle ta fram en metod för hur man arrangerar aktiviteter på annans mark utan, konflikter, skador och nedskräpning som följd.

Då friluftslivet ökat markant under senare tid, så har både organiserade och spontana aktiviteter i naturen lett till ett ökat slitage på vissa områden. Naturupplevelser har också blivit en säljbar aktivitet för entreprenörer inom turistnäringen. Kommuner och föreningar har planer och mål på att anlägga flera vandringsleder. Cyklandet har också via mountainbike gjort sin entré i skogslandskapet. Fler leder har också lett till ökad olovlig körning av motorfordon i terrängen. Risk finns för en ökad konfliktbild mellan aktörer och markägare om inte en god kommunikation dem emellan sker. En hotbild mot den gamla sedvänjan ”Allemansrätten” skulle kunna uppstå, då markägarorganisationer också börjat att sätta mer fokus på detta.

Projektet startatde pga att man behövde en bra modell för hur man kan samverka för att fortsatt kunna utveckla denna typ av aktiviteter, inte i motsättning, utan i samspel mellan aktör och markägare. De olika intressegrupperna behöver träffas och prata med varandra, få information för att kunna förstå problemen och se saker ur ”motpartens” synvinkel. Först då kan samverkan ske och det går att nå en samverkanslösning.

I projektet kikades det på olika möjligheter, t ex ta ut ledavgifter. Kanske kan en deponiavgift tas ut inför arrangemang som senare återbetalas efter utfört åtagande (städning och återställande av marker), kan man anställa en ledvakt?

För en glesbygdskommun som Torsby är turismen en viktig och växande näringsgren. Ännu ett skäl till att det finns rutiner för hur man anordnar aktiviteter på annans mark.

I förlängningsansökan startades också en förening som arbetar vidare med projektet och håller en god kontakt mellan markägare och arrangörer.

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
Torsby Kommun

Projektledare
Anders Olsson
anders.olsson@edu.torsby.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Om projektet

Projektet går ut på att ta fram en modell där man, i samverkan mellan markägare, myndigheter och föreningar, ska kunna genomföra aktiviteter på annans mark på ett sätt som inte skadar djur och natur eller stör pågående markanvändning.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
455 547 kronor

Beviljat leaderstöd (Växtlust Värmland)
403 974 kronor

Total finansiering
859 521 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden