Västanå Teater

Västanå Teater – musiken och dansen. Ett projekt genomfört i föregående programperiod.

Om projektet

Under 2020-2022 genomförde Västanå Teater leaderprojektet ”Västanå Teater – musiken och dansen”.

Västanå Teater har genom åren uppmärksammats för sin scenkonst såväl nationellt som internationellt. Under mer än 30 år har teatern utvecklat ett alldeles eget scenspråk; en spelstil som vid sidan av berättandet bygger på den folkliga musiken och dansen.

Syftet med projektet var att bygga broar för erfarenhetsutbyten och bli en naturlig mötesplats för folkkultur med betoning på dansen och musiken. Genom projektet har flera nya samverkansformer blivit etablerade med olika aktörer i leaderområdet.

I projektet har det också skapats en mötesplats där den kompetensöverföring som sker, ska bli ett komplement till teaterföreningens ordinarie sceniska verksamhet, där gränsöverskridande samverkan med civilsamhället, ideella musik och dansutövare samt musikhögskolor ges plats.

Metoder för kompetensöverföring har testats i olika kursverksamheter och workshops under projekttiden och har visat sig framgångsrika.

För att kunna erbjuda en mötesplats med möjligheter för musik och dans iordningsställdes anpassade ytor för ändamålen.

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
Västanå Teater

Projektledare
Emma Hultcrantz
Inger Stinnerbom
Anki Marsh

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Syftet med projektet var att bygga broar för erfarenhetsutbyten och bli en naturlig mötesplats för folkkultur med betoning på dansen och musiken. Genom projektet har flera nya samverkansformer blivit etablerade med olika aktörer i leaderområdet.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
1 026 216 kronor

Beviljat leaderstöd (Växtlust Värmland)
439 807 kronor

Egen privat finansiering
516 158 kronor

Total finansiering
1 982 181 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden