Strategi

I varje leaderområde finns en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas gemensamt fram av de tre sektorerna och bygger på lokala initiativ och förutsättningar.

Strategin beskriver vad som behöver göras för att området ska utvecklas i positiv riktning och vilka insatser som ska prioriteras.

  Landsbygdsutveckling i Värmland 2023-2027

Med modiga initiativ skapar vi tillsammans en hållbar och attraktiv landsbygd vi är stolta över.

Stöd från Leader 7-sam Värmland ska gå till satsningar som bidrar till att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi. Strategin kan beskrivas som ett pussel, där projekten utgör bitarna. I strategin hittar ni vår vision och mål, våra principer och insatsområden.

Våra tre mål

 Attraktivare landsbygd att leva, bo, verka   i och besöka

 Känslan av att trivas i sin bygd och vara en   del av gemenskapen är av stor betydelse   för invånarna. Genom lokalt engagemang   kan vi utveckla vår bygd och förbättra vår   närmiljö.

 Stärkt kompetensutveckling

 

Vi vill med projektstöd i området stärka   kompetensutvecklingen som underlättar   kompetensförsörjning, skapar   sysselsättning, ökar integration samt   motverkar utanförskap.

 Främja innovationskraft och   entreprenörskap

Innovationskraften och den etablerande entreprenörsandan är en styrka och en viktig drivkraft för utvecklingsarbetet i hela området. Genom att lyfta, vägleda och underlätta initiativ skapar vi en fortsatt god utveckling i vårt område.

Sökbara insatsområden inom leader 7-sam

De finns fyra insatsområden inom leader 7-sams strategi under perioden 2023-2027. Den idé ni presenterar för oss måste därför passa in inom något av dessa insatsområden för att det ska vara möjligt att ansöka om projektstöd. leaderkontorets personal guidar dig fram om du kontaktar oss i ett tidigt skede vilket vi rekomenderar.

Stark och stolt bygd

Insatsområdet stark och stolt bygd syftar till att ta vara på bygders resurser och kompetenser. Skapa utvecklingsinsatser som inte enbart gör området mer attraktivt för besökare och lockar nyinflyttade, utan även stärker tron på sin bygd, ökar gemenskapen och ger stolta invånare.

Destination 7-sam Värmland

Områdets natur- och kulturtillgångar är viktiga för områdets attraktivitet för såväl invånare och verksamma som besökare. Insatsområdet destination 7-sam Värmland syftar till att genom nyttjande av natur- och kulturtillgångarna utveckla, lyfta och skapa fler besöksmål och destinationer.

Här ryms satsningar som syftar till att attrahera fler besökare, men även bevara och utveckla kulturarvet.

Utveckling och lärande

Insatsområdet utveckling och lärande syftar till att tillgodose behov som finns att höja kompetensen och skapa inlärningsmöjligheter som möter efterfrågan. Det kan handla om teoretiska lärotillfällen, praktisk övning eller rena erfarenhetsutbyten.

Smarta lösningar och modiga entreprenörer

Innovationskraften och entreprenörsandan i området är en av de viktigaste komponenterna för lokal utveckling. I insatsområdet smarta lösningar och modiga entreprenörer kan stöd ges till såväl etableringsinsatser som till de som vill utveckla sin verksamhet i leaderområdet.