Våra insatsområden

Hos oss kan du ansöka om ekonomiskt stöd för genomförande av projekt som går i linje med vår utvecklingsstrategi och ryms inom något av våra fyra insatsområden:                                                              Stark & stolt bygd, Destination 7-sam Värmland, Utveckling & lärande och Smarta lösningar & modiga entreprenörer.

Stark & Stolt bygd

För att kunna skapa en attraktivare landsbygd att leva i och besöka behövs insatser som ökar sammanhållningen, ger ett större utbud av samhällsservice, skapar ökad trivsel och aktivitet utanför tätorterna. Insatsområdet stark och stolt bygd syftar till att ta vara på bygders resurser och kompetenser. Skapa utvecklingsinsatser som inte enbart gör området mer attraktivt för besökare och lockar nyinflyttade, utan även stärker tron på sin bygd, ökar gemenskapen och ger stolta invånare.

Här ryms satsningar som syftar till att stärka områdets identitet och attraktivitet för både individer och företagare såväl som föreningar och andra organisationer.

Nedan ges exempel på möjliga områden för projektinsatser:

 • Skapa gränsöverskridande samarbeten mellan olika verksamheter, bygder och andra geografiska områden
 • Skapa, utveckla och anpassa fysiska och digitala mötesplatser och forum
 • Etablera och utveckla samhällsfunktioner och samhällsservice på landsbygden
 • Organisera, samordna och underlätta för bygdeaktörer
 • Aktiviteter och mötesplatser för barn och unga
 • Insatser för ökad sammanhållning och integration

Destination 7-sam Värmland

Områdets natur- och kulturtillgångar är viktiga för områdets attraktivitet för såväl invånare och verksamma som besökare. Besöksnäringen generar intäkter och arbetstillfällen i området. Insatsområdet Destination 7-sam Värmland syftar till att genom nyttjande av natur- och kulturtillgångarna utveckla, lyfta och skapa fler besöksmål och destinationer.

Därutöver även att öka naturens lättillgänglighet med fler möjligheter till att förflytta sig i området. Här ryms satsningar som syftar till att attrahera fler besökare, men även bevara och utveckla kulturarvet.

Nedan ges exempel på möjliga områden för projektinsatser:

 • Etablera nya och utveckla befintliga besöksmål och destinationer
 • Etablering och restaurering av natur- och kulturmiljöer
 • Anlägga nya eller restaurera sträckor av skyltade, tillgängliggjorda vandrings-, cykel-, rid-, eller skoterleder

Utveckling & Lärande

En problematik som påvisas i hela området är tillgången till efterfrågad arbetskraft. Kompetensförsörjning är även ett problem i andra typer av verksamheter, organisationer och föreningar.

För att kunna tillgodose behov syftar insatsområdet utveckling och lärande till att höja kompetensen och skapa inlärningsmöjligheter som möter efterfrågan. Det kan handla om teoretiska lärotillfällen, praktisk övning eller rena erfarenhetsutbyten.

Nedan ges exempel på möjliga områden för projektinsatser:

 • Erfarenhetsutbyten mellan olika branscher och verksamheter
 • Samverkan mellan olika aktörer i utbildningsinsatser för att skapa och bevara arbetstillfällen
 • Kompetenshöjande insatser som utvecklar och förstärker ideella verksamheter
 • Utbildningstillfällen som inte finns att tillgå i området och inte finansieras av annan instans

Smarta lösningar & modiga entreprenörer

Innovationskraften och entreprenörsandan i området är en av de viktigaste komponenterna för lokal utveckling. Området vill främja lokala producenter, varor och tjänster, fler samverkande lokala företag och andra insatser som stärker den lokala produktionen.

I insatsområdet smarta lösningar och modiga entreprenörer kan stöd ges till såväl etableringsinsatser som till de som vill utveckla sin verksamhet i leaderområdet. Det ges även utrymme för innovativa idéer och smarta lösnigar.

Nedan ges exempel på möjliga områden för projektinsatser:

 • Skapa nya arbetstillfällen
 • Lösningar på problem för en bygd, verksamhet eller organisation
 • Utvecklingsinsatser av bygd, verksamhet eller organisation som skapar värde för områdets invånare
 • Nya samarbeten mellan olika entreprenörer, branscher och aktörer
 • Ny tjänst, produkt eller process
 • Innovativt naturresursutnyttjande

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.